Privacy policy

Vi bryr oss om din integritet

 

Denna integritetspolicy gäller mellan dig, användaren av denna webbplats och P&D Group, ägaren och leverantören av denna webbplats. P&D Group tar integriteten för din information på största allvar. Denna integritetspolicy gäller vår användning av all data som samlas in av oss eller tillhandahålls av dig i samband med din användning av webbplatsen.

Läs denna integritetspolicy noggrant.

 

 

Definitioner och tolkning

 1. I denna sekretesspolicy används följande definitioner:

Data

samlat all information som du lämnar till P&D Group via webbplatsen. Denna definition inkluderar, i tillämpliga fall, definitionerna i dataskyddslagarna;

Småkakor

en liten textfil som placeras på din dator av denna webbplats när du besöker vissa delar av webbplatsen och/eller när du använder vissa funktioner på webbplatsen. Detaljer om cookies som används av denna webbplats anges i klausulen nedan (cookies);

Dataskyddslagar

all tillämplig lag som rör behandling av personuppgifter, inklusive men inte begränsat till direktiv 96/46/EG (dataskyddsdirektivet) eller GDPR, och eventuella nationella genomförandelagar, förordningar och sekundärlagstiftning, så länge som GDPR är effektiv i Storbritannien;

GDPR

den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679;

P&D Group Holding AB,

vi eller oss

P&D Group Holding AB, ett bolag registrerat i Sverige med organisationsnummer 559304-7235 med säte Magle Stora Kyrkogatan 6, 223 50 Lund.

UK och EU Cookie Law

förordningarna om integritet och elektronisk kommunikation (EG-direktivet) 2003, ändrade av förordningarna om integritet och elektronisk kommunikation (EG-direktivet) (ändring) 2011;

Användare eller du

någon tredje part som får åtkomst till webbplatsen och inte är antingen (i) anställd av P&D Group och agerar under sin anställning eller (ii) engagerad som konsult eller på annat sätt tillhandahåller tjänster till P&D Group och får tillgång till webbplatsen i samband med tillhandahållandet av sådana tjänster;

Hemsida

webbplatsen som du för närvarande använder, https://www.pdgroupsweden.se, och eventuella underdomäner till denna webbplats såvida de inte uttryckligen utesluts av deras egna villkor.

 1. I denna sekretesspolicy, om inte sammanhanget kräver en annan tolkning:

singular inkluderar plural och vice versa;

hänvisningar till underklausuler, klausuler, scheman eller bilagor är till underklausuler, klausuler, scheman eller bilagor i denna integritetspolicy;

en hänvisning till en person inkluderar företag, företag, statliga enheter, truster och partnerskap;

“inklusive” förstås att betyda “inklusive utan begränsning”;

hänvisning till någon lagstadgad bestämmelse inkluderar varje modifiering eller ändring av den;

rubrikerna och underrubrikerna utgör inte en del av denna integritetspolicy.

Omfattningen av denna integritetspolicy

Denna integritetspolicy gäller endast P&D Groups och användares handlingar med avseende på denna webbplats. Det sträcker sig inte till några webbplatser som kan nås från denna webbplats inklusive, men inte begränsat till, eventuella länkar vi kan tillhandahålla till webbplatser för sociala medier.

I enlighet med tillämpliga dataskyddslagar är P&D Group “datakontrollant”. Detta innebär att P&D Group bestämmer för vilka syften, och det sätt på vilket, dina uppgifter behandlas.

Data som samlats in

 1. Vi kan komma att samla in följande data, som inkluderar personuppgifter, från dig:

namn;

födelsedatum;

kön;

jobbtitel;

yrke;

kontaktinformation såsom e-postadresser och telefonnummer;

demografisk information såsom postnummer, preferenser och intressen;

finansiell information såsom kredit-/betalkortsnummer;

IP-adress (insamlas automatiskt);

webbläsartyp och version (insamlas automatiskt);

operativsystem (automatiskt insamlat);

en lista över webbadresser som börjar med en hänvisningswebbplats, din aktivitet på denna webbplats och webbplatsen du lämnar till (insamlas automatiskt);

Hur vi samlar in data

 1. Vi samlar in data på följande sätt:

data ges till oss av dig; och

data samlas in automatiskt.

Data som ges till oss av dig

 1. P&D Group kommer att samla in dina uppgifter på ett antal sätt, till exempel:

när du kontaktar oss via webbplatsen, via telefon, post, e-post eller på annat sätt;

när du registrerar dig hos oss och skapar ett konto för att ta emot våra produkter/tjänster;

när du fyller i undersökningar som vi använder för forskningsändamål (även om du inte är skyldig att svara på dem);

när du deltar i en tävling eller marknadsföring via en social mediakanal;

när du gör betalningar till oss, via denna webbplats eller på annat sätt;

när du väljer att ta emot marknadskommunikation från oss;

när du använder våra tjänster;

i varje fall, i enlighet med denna integritetspolicy.

Data som samlas in automatiskt

 1. I den mån du går in på webbplatsen kommer vi att samla in dina uppgifter automatiskt, till exempel:

vi samlar automatiskt in viss information om ditt besök på webbplatsen. Denna information hjälper oss att göra förbättringar av webbplatsens innehåll och navigering, och inkluderar din IP-adress, datum, tider och frekvens med vilka du går in på webbplatsen och hur du använder och interagerar med dess innehåll.

vi samlar in dina uppgifter automatiskt via cookies, i linje med cookieinställningarna i din webbläsare. För mer information om cookies och hur vi använder dem på webbplatsen, se avsnittet nedan med rubriken “Cookies”.

Vår användning av data

 1. Någon eller alla av ovanstående data kan krävas av oss från tid till annan för att ge dig bästa möjliga service och upplevelse när du använder vår webbplats. Specifikt kan data användas av oss av följande skäl:

intern registerföring;

förbättring av våra produkter/tjänster;

överföring via e-post av marknadsföringsmaterial som kan vara av intresse för dig;

kontakta för marknadsundersökningsändamål som kan göras med e-post, telefon, fax eller post. Sådan information kan användas för att anpassa eller uppdatera webbplatsen;

i varje fall, i enlighet med denna integritetspolicy.

 1. Vi kan komma att använda dina uppgifter för ovanstående syften om vi anser det nödvändigt för våra legitima intressen. Om du inte är nöjd med detta har du rätt att göra invändningar under vissa omständigheter (se avsnittet “Dina rättigheter” nedan).
 1. För leverans av direktmarknadsföring till dig via e-post behöver vi ditt samtycke, antingen via en opt-in eller soft-opt-in:

soft opt-in samtycke är en specifik typ av samtycke som gäller när du tidigare har kontaktat oss (till exempel kontaktar du oss för att be oss om mer information om en viss produkt/tjänst, och vi marknadsför liknande produkter/tjänster). Under “mjukt opt-in”-samtycke kommer vi att ta ditt samtycke som givet om du inte väljer bort det.

för andra typer av e-marknadsföring måste vi inhämta ditt uttryckliga samtycke; det vill säga du måste vidta positiva och positiva åtgärder när du samtycker genom att till exempel markera en kryssruta som vi tillhandahåller.

om du inte är nöjd med vårt förhållningssätt till marknadsföring har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. För att ta reda på hur du återkallar ditt samtycke, se avsnittet “Dina rättigheter” nedan.

 1. När du registrerar dig hos oss och skapar ett konto för att ta emot våra tjänster är den rättsliga grunden för denna behandling fullgörandet av ett kontrakt mellan dig och oss och/eller vidtar åtgärder, på din begäran, för att ingå ett sådant avtal.
 1. Vi kan använda dina uppgifter för att visa dig P&D Group-annonser och annat innehåll på andra webbplatser. Om du inte vill att vi ska använda dina uppgifter för att visa dig P&D Group-annonser och annat innehåll på andra webbplatser, vänligen stäng av relevanta cookies (vänligen se avsnittet med rubriken “Cookies” nedan).

Vem vi delar data med

 1. Vi kan komma att dela dina uppgifter med följande grupper av personer av följande skäl:

våra anställda, agenter och/eller professionella rådgivare – för att tillhandahålla och leverera den tjänst som utlovats till dig;

tredje parts tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster till oss som kräver behandling av personuppgifter – för att hjälpa tredje parts tjänsteleverantörer som tar emot all delad data att utföra funktioner å våra vägnar för att säkerställa att webbplatsen fungerar smidigt;

tredje parts betalningsleverantörer som behandlar betalningar gjorda via webbplatsen – för att göra det möjligt för tredje parts betalningsleverantörer att behandla användarbetalningar och återbetalningar;

relevanta myndigheter – för att underlätta upptäckt av brott eller indrivning av skatter eller avgifter;

i varje fall, i enlighet med denna integritetspolicy.

Att hålla data säker

 1. Vi kommer att använda tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter, till exempel:

åtkomst till ditt konto styrs av ett lösenord och ett användarnamn som är unikt för dig.

vi lagrar dina uppgifter på säkra servrar.

betalningsuppgifter krypteras med SSL-teknik (vanligtvis kommer du att se en låsikon eller grön adressfält (eller båda) i din webbläsare när vi använder denna teknik.

 1. Tekniska och organisatoriska åtgärder inkluderar åtgärder för att hantera eventuella misstänkta dataintrång. Om du misstänker missbruk eller förlust eller obehörig åtkomst till dina uppgifter, vänligen meddela oss omedelbart genom att kontakta oss via denna e-postadress: sales@pdgroupsweden.se
 1. Om du vill ha detaljerad information från Get Safe Online om hur du skyddar din information och dina datorer och enheter mot bedrägeri, identitetsstöld, virus och många andra onlineproblem, besök www.getsafeonline.org. Get Safe Online stöds av HM Government och ledande företag.

Datalagring

 1. Såvida inte en längre lagringsperiod krävs eller tillåts enligt lag, kommer vi endast att hålla dina uppgifter i våra system under den period som är nödvändig för att uppfylla de syften som beskrivs i denna integritetspolicy eller tills du begär att uppgifterna raderas.
 1. Även om vi raderar dina data kan de finnas kvar på säkerhetskopiering eller arkivmedia för juridiska, skattemässiga eller regulatoriska ändamål.

Dina rättigheter

 1. Du har följande rättigheter i förhållande till dina uppgifter:

Rätt till åtkomst – rätten att när som helst begära (i) kopior av informationen vi har om dig, eller (ii) att vi ändrar, uppdaterar eller raderar sådan information. Om vi ger dig tillgång till informationen vi har om dig kommer vi inte att debitera dig för detta, såvida inte din begäran är “uppenbart ogrundad eller överdriven”. Där vi enligt lag har rätt att göra det kan vi avslå din begäran. Om vi avslår din begäran kommer vi att berätta varför.

Rätt till rättelse – rätten att få dina uppgifter rättade om de är felaktiga eller ofullständiga.

Rätt att radera – rätten att begära att vi raderar eller tar bort dina uppgifter från våra system.

Rätt att begränsa vår användning av dina uppgifter – rätten att “blockera” oss från att använda dina uppgifter eller begränsa det sätt på vilket vi kan använda dem.

Rätt till dataportabilitet – rätten att begära att vi flyttar, kopierar eller överför dina uppgifter.

Rätt att invända – rätten att invända mot vår användning av dina uppgifter inklusive där vi använder dem för våra legitima intressen.

 1. För att göra förfrågningar, utöva någon av dina rättigheter som anges ovan eller dra tillbaka ditt samtycke till behandlingen av dina uppgifter (där samtycke är vår rättsliga grund för att behandla dina uppgifter), vänligen kontakta oss via denna e-postadress: sales@ pdgroupsweden.se.

Länkar till andra webbplatser

 1. Denna webbplats kan från tid till annan tillhandahålla länkar till andra webbplatser. Vi har ingen kontroll över sådana webbplatser och är inte ansvariga för innehållet på dessa webbplatser. Denna integritetspolicy omfattar inte din användning av sådana webbplatser. Du rekommenderas att läsa sekretesspolicyn eller uttalandet för andra webbplatser innan du använder dem.

Förändringar av företagsägande och kontroll

 1. P&D Group kan då och då utöka eller minska vår verksamhet och detta kan innebära försäljning och/eller överföring av kontroll över hela eller delar av P&D Group. Data som tillhandahålls av Användare kommer, där det är relevant för någon del av vår verksamhet som överförs på detta sätt, att överföras tillsammans med den delen och den nya ägaren eller den nyligen kontrollerande parten kommer, enligt villkoren i denna integritetspolicy, att tillåtas använda uppgifterna för de ändamål för vilka den ursprungligen levererades till oss.
 1. Vi kan också avslöja data till en potentiell köpare av vår verksamhet eller någon del av den.
 1. I ovanstående fall kommer vi att vidta åtgärder i syfte att säkerställa att din integritet skyddas.
 2. Denna webbplats kan placera och komma åt vissa cookies på din dator. P&D Group använder cookies för att förbättra din upplevelse av att använda webbplatsen och för att förbättra vårt utbud av produkter och tjänster. P&D Group har noggrant valt dessa cookies och har vidtagit åtgärder för att säkerställa att din integritet alltid skyddas och respekteras.
 1. Alla cookies som används av denna webbplats används i enlighet med gällande brittiska och EU-lagstiftning om cookies.
 1. Innan webbplatsen placerar cookies på din dator kommer du att visas med ett meddelandefält som begär ditt samtycke för att ställa in dessa cookies. Genom att ge ditt samtycke till att placera cookies gör du det möjligt för P&D Group att ge dig en bättre upplevelse och service. Du kan, om du vill, neka samtycke till placeringen av cookies; dock kanske vissa funktioner på webbplatsen inte fungerar fullt ut eller som avsett.
 1. Denna webbplats kan placera följande cookies:

Nedan finns en lista över de cookies som vi använder. Vi har försökt se till att detta är komplett och uppdaterat, men om du tror att vi har missat en cookie eller om det finns någon avvikelse, vänligen meddela oss.

Strikt nödvändigt

Vi använder följande strikt nödvändiga cookies: Vi använder denna sessionscookie för att komma ihåg dig och underhålla din session medan du använder vår webbplats.

Analytisk/prestanda

Vi använder följande analytiska/prestandacookies: Vi använder denna cookie för att hjälpa oss analysera hur användare använder webbplatsen.

Funktionalitet

Vi använder följande funktionscookies: Vi använder denna cookie för att identifiera din dator och analysera trafikmönster på vår webbplats.

Inriktning

Vi använder följande inriktningscookies: Vi använder denna cookie för att vi ska kunna presentera relevanta erbjudanden, produkter och tjänster för dig när du surfar på vår webbplats och andra webbplatser på internet.

 1. Du kan hitta en lista över cookies som vi använder i Cookie-schemat.
 1. Du kan välja att aktivera eller inaktivera cookies i din webbläsare. Som standard accepterar de flesta webbläsare cookies men detta kan ändras. För ytterligare information, se hjälpmenyn i din webbläsare.
 1. Du kan välja att ta bort cookies när som helst; du kan dock förlora all information som gör att du kan komma åt webbplatsen snabbare och mer effektivt, inklusive, men inte begränsat till, anpassningsinställningar.
 1. Det rekommenderas att du ser till att din webbläsare är uppdaterad och att du konsulterar den hjälp och vägledning som tillhandahålls av utvecklaren av din webbläsare om du är osäker på att justera dina sekretessinställningar.
 1. För mer information generellt om cookies, inklusive hur man inaktiverar dem, se aboutcookies.org. Du hittar också information om hur du tar bort cookies från din dator.

Allmän

 1. Du får inte överföra några av dina rättigheter enligt denna integritetspolicy till någon annan person. Vi kan komma att överföra våra rättigheter enligt denna integritetspolicy där vi rimligen tror att dina rättigheter inte kommer att påverkas.
 1. Om någon domstol eller behörig myndighet finner att någon bestämmelse i denna integritetspolicy (eller del av någon bestämmelse) är ogiltig, olaglig eller omöjlig att verkställa, kommer denna bestämmelse eller delbestämmelse, i den utsträckning som krävs, att anses raderad, och giltigheten och verkställbarheten av de andra bestämmelserna i denna integritetspolicy kommer inte att påverkas.
 1. Såvida inte annat överenskommits kommer ingen försening, handling eller underlåtenhet från en parts sida att utöva någon rättighet eller gottgörelse att betraktas som ett avstående från denna eller någon annan rättighet eller gottgörelse.
 1. Detta avtal kommer att styras av och tolkas i enlighet med lagen i England och Wales. Alla tvister som uppstår under avtalet kommer att vara föremål för den exklusiva jurisdiktionen för de engelska och walesiska domstolarna.

Ändringar av denna integritetspolicy

 1. P&D Group förbehåller sig rätten att ändra denna integritetspolicy som vi kan anse vara nödvändiga från tid till annan eller som kan krävas enligt lag. Eventuella ändringar kommer omedelbart att publiceras på webbplatsen och du anses ha accepterat villkoren i integritetspolicyn vid din första användning av webbplatsen efter ändringarna.

 

 Du kan kontakta P&D Group via e-post på sales@pdgroupsweden.se

P&D Group Investments And Educations:

 

Denna sekretesspolicy gäller mellan dig, användaren av denna webbplats och Investment Mastery Trading Limited, P&D Group Investments &Education AB och domänen Masteringcryptos.com ägaren och leverantören av denna webbplats. Investment Mastery Trading Limited tar integriteten för din information på största allvar. Denna sekretesspolicy gäller för vår användning av all data som samlas in av oss eller tillhandahålls av dig i samband med din användning av webbplatsen.

Denna sekretesspolicy bör läsas tillsammans med, och utöver, våra villkor, som finns på: https://www.investment-mastery.com/terms-and-conditions. 

Läs denna sekretesspolicy noggrant.

Definitioner och tolkning

I denna sekretesspolicy används följande definitioner:

Data

tillsammans all information som du skickar till Investment Mastery Trading Limited via webbplatsen. Denna definition införlivar, i tillämpliga fall, definitionerna i dataskyddslagarna;

Cookies

en liten textfil som placeras på din dator av denna webbplats när du besöker vissa delar av webbplatsen och / eller när du använder vissa funktioner på webbplatsen. Detaljer om de cookies som används av denna webbplats anges i klausulen nedan (Cookies);

Lagar om dataskydd

all tillämplig lag som rör behandling av personuppgifter, inklusive men inte begränsat till direktiv 96/46/EG (dataskyddsdirektivet) eller GDPR, och alla nationella genomförandelagar, förordningar och sekundärlagstiftning, så länge som GDPR är effektiv i Storbritannien;

GDPR

Den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679.

Investment Mastery Trading Limited,

vi eller oss

Investment Mastery Trading Limited, ett företag registrerat i England och Wales med registrerat nummer 8928618 vars säte är på The Kinetic Centre, Theobald Street, Borehamwood, Hertfordshire, WD6 4PJ;

Storbritanniens och EU:s cookielag

Förordningarna om integritet och elektronisk kommunikation (EG-direktiv) 2003, ändrade genom förordningarna om integritet och elektronisk kommunikation (EG-direktiv) (ändring) 2011;

Användare eller du

någon tredje part som går in på webbplatsen och inte antingen (i) är anställd av Investment Mastery Trading Limited och agerar under sin anställning eller (ii) anlitad som konsult eller på annat sätt tillhandahåller tjänster till Investment Mastery Trading Limited och får tillgång till webbplatsen i samband med tillhandahållandet av sådana tjänster; och

Webbplats

webbplatsen som du för närvarande använder, https://www.investment-mastery.com och alla underdomäner på denna webbplats om det inte uttryckligen utesluts av deras egna villkor.

I denna integritetspolicy, om inte sammanhanget kräver en annan tolkning:

singular inkluderar plural och vice versa;

hänvisningar till underklausuler, klausuler, scheman eller bilagor är till underklausuler, klausuler, scheman eller bilagor till denna sekretesspolicy;

En hänvisning till en person inkluderar företag, företag, statliga enheter, truster och partnerskap.

“inklusive” förstås som “inklusive utan begränsning”;

hänvisning till någon lagbestämmelse inkluderar varje ändring eller ändring av den;

Rubrikerna och underrubrikerna utgör inte en del av denna integritetspolicy.

Omfattningen av denna integritetspolicy

Denna sekretesspolicy gäller endast åtgärder från Investment Mastery Trading Limited och användare med avseende på denna webbplats. Det sträcker sig inte till några webbplatser som kan nås från denna webbplats inklusive, men inte begränsat till, några länkar vi kan tillhandahålla till sociala medier.

I enlighet med gällande dataskyddslagar är Investment Mastery Trading Limited “personuppgiftsansvarig”. Detta innebär att Investment Mastery Trading Limited bestämmer för vilka ändamål och hur dina uppgifter behandlas.

Insamlade uppgifter

Vi kan samla in följande data, som inkluderar personuppgifter, från dig:

namn;

födelsedatum

kön;

befattning;

yrke;

kontaktinformation som e-postadresser och telefonnummer;

demografisk information som postnummer, preferenser och intressen;

finansiell information som kredit- / betalkortsnummer;

IP-adress (automatiskt insamlad);

webbläsartyp och version (automatiskt insamlad);

operativsystem (automatiskt samlat);

en lista över webbadresser som börjar med en hänvisande webbplats, din aktivitet på denna webbplats och webbplatsen du lämnar till (automatiskt insamlad);

i varje enskilt fall i enlighet med denna integritetspolicy.

Hur vi samlar in data

Vi samlar in data på följande sätt:

data ges till oss av dig; och

data samlas in automatiskt.

Uppgifter som du ger oss

Investment Mastery Trading Limited samlar in dina uppgifter på ett antal sätt, till exempel:

när du kontaktar oss via webbplatsen, via telefon, post, e-post eller på något annat sätt;

när du registrerar dig hos oss och skapar ett konto för att ta emot våra produkter/tjänster;

när du fyller i undersökningar som vi använder för forskningsändamål (även om du inte är skyldig att svara på dem);

när du deltar i en tävling eller kampanj via en social mediekanal;

när du gör betalningar till oss, via denna webbplats eller på annat sätt;

när du väljer att ta emot marknadsföringskommunikation från oss;

när du använder våra tjänster;

i varje enskilt fall i enlighet med denna integritetspolicy.

Data som samlas in automatiskt

I den utsträckning du besöker webbplatsen samlar vi in dina uppgifter automatiskt, till exempel:

vi samlar automatiskt in viss information om ditt besök på webbplatsen. Denna information hjälper oss att göra förbättringar av webbplatsens innehåll och navigering, och inkluderar din IP-adress, datum, tider och frekvens med vilken du kommer åt webbplatsen och hur du använder och interagerar med dess innehåll.

vi samlar in dina uppgifter automatiskt via cookies, i linje med cookieinställningarna i din webbläsare. För mer information om cookies och hur vi använder dem på webbplatsen, se avsnittet nedan, med rubriken “Cookies”.

Vår användning av data

Någon eller alla ovanstående uppgifter kan krävas av oss då och då för att ge dig bästa möjliga service och upplevelse när du använder vår webbplats. Specifikt kan data användas av oss av följande skäl:

intern journalföring;

förbättring av våra produkter / tjänster;

överföring via e-post av marknadsföringsmaterial som kan vara av intresse för dig;

kontakt för marknadsundersökningsändamål som kan göras via e-post, telefon, fax eller post. Sådan information kan användas för att anpassa eller uppdatera webbplatsen;

i varje enskilt fall i enlighet med denna integritetspolicy.

Vi kan använda dina uppgifter för ovanstående ändamål om vi anser det nödvändigt att göra det för våra legitima intressen. Om du inte är nöjd med detta har du rätt att invända under vissa omständigheter (se avsnittet “Dina rättigheter” nedan).

För leverans av direktmarknadsföring till dig via e-post behöver vi ditt samtycke, antingen via en opt-in eller soft-opt-in:

mjukt opt-in-samtycke är en specifik typ av samtycke som gäller när du tidigare har engagerat dig med oss (till exempel kontaktar du oss för att be oss om mer information om en viss produkt / tjänst, och vi marknadsför liknande produkter / tjänster). Under “soft opt-in” samtycke kommer vi att ta ditt samtycke som givet om du inte väljer bort.

för andra typer av e-marknadsföring är vi skyldiga att inhämta ditt uttryckliga samtycke; det vill säga att du måste vidta positiva och bekräftande åtgärder när du samtycker genom att till exempel markera en kryssruta som vi tillhandahåller.

om du inte är nöjd med vårt förhållningssätt till marknadsföring har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. För att ta reda på hur du återkallar ditt samtycke, se avsnittet “Dina rättigheter” nedan.

När du registrerar dig hos oss och skapar ett konto för att ta emot våra tjänster är den rättsliga grunden för denna behandling utförandet av ett avtal mellan dig och oss och / eller vidta åtgärder, på din begäran, för att ingå ett sådant avtal.

Vi kan använda dina uppgifter för att visa dig Investment Mastery Trading Limited-annonser och annat innehåll på andra webbplatser. Om du inte vill att vi ska använda dina uppgifter för att visa dig Investment Mastery Trading Limited-annonser och annat innehåll på andra webbplatser, stäng av relevanta cookies (se avsnittet “Cookies” nedan).

Vem vi delar data med

Vi kan dela dina uppgifter med följande grupper av personer av följande skäl:

våra anställda, agenter och/eller professionella rådgivare – för att tillhandahålla och leverera den tjänst som utlovats till dig;

tredjepartsleverantörer som tillhandahåller tjänster till oss som kräver behandling av personuppgifter – för att hjälpa tredjepartsleverantörer som tar emot delade data att utföra funktioner för vår räkning för att säkerställa att webbplatsen fungerar smidigt;

tredjepartsbetalningsleverantörer som behandlar betalningar som görs via webbplatsen – för att göra det möjligt för tredjepartsbetalningsleverantörer att behandla användarbetalningar och återbetalningar;

relevanta myndigheter – för att underlätta upptäckten av brott eller uppbörden av skatter eller avgifter;

i varje enskilt fall i enlighet med denna integritetspolicy.

Skydda data

Vi kommer att använda tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter, till exempel:

åtkomst till ditt konto styrs av ett lösenord och ett användarnamn som är unikt för dig.

vi lagrar dina uppgifter på säkra servrar.

betalningsuppgifter krypteras med SSL-teknik (vanligtvis ser du en låsikon eller ett grönt adressfält (eller båda) i din webbläsare när vi använder den här tekniken.

Tekniska och organisatoriska åtgärder omfattar åtgärder för att hantera alla misstänkta dataintrång. Om du misstänker missbruk eller förlust eller obehörig åtkomst till dina uppgifter, vänligen meddela oss omedelbart genom att kontakta oss via den här e-postadressen: admin@investment-mastery.com.

Om du vill ha detaljerad information från Get Safe Online om hur du skyddar din information och dina datorer och enheter mot bedrägeri, identitetsstöld, virus och många andra onlineproblem, besök www.getsafeonline.org. Get Safe Online stöds av HM Government och ledande företag.

Lagring av uppgifter

Om inte en längre lagringsperiod krävs eller tillåts enligt lag, kommer vi endast att behålla dina uppgifter i våra system under den period som är nödvändig för att uppfylla de syften som beskrivs i denna sekretesspolicy eller tills du begär att uppgifterna raderas.

Även om vi raderar dina uppgifter kan de finnas kvar på säkerhetskopierings- eller arkivmedier för juridiska, skattemässiga eller regleringsmässiga ändamål.

Dina rättigheter

Du har följande rättigheter i förhållande till dina uppgifter:

Rätt till tillgång – rätten att när som helst begära (i) kopior av den information vi har om dig, eller (ii) att vi ändrar, uppdaterar eller raderar sådan information. Om vi ger dig tillgång till den information vi har om dig kommer vi inte att debitera dig för detta, såvida inte din begäran är “uppenbart ogrundad eller överdriven”. Där vi har laglig rätt att göra det kan vi vägra din begäran. Om vi avslår din begäran kommer vi att berätta orsakerna till detta.

Rätt till rättelse – rätten att få dina uppgifter rättade om de är felaktiga eller ofullständiga.

Rätt att radera – rätten att begära att vi raderar eller tar bort dina uppgifter från våra system.

Rätt att begränsa vår användning av dina uppgifter – rätten att “blockera” oss från att använda dina uppgifter eller begränsa hur vi kan använda dem.

Rätt till dataportabilitet – rätten att begära att vi flyttar, kopierar eller överför dina uppgifter.

Rätt att invända – rätten att invända mot vår användning av dina uppgifter inklusive var vi använder dem för våra legitima intressen.

För att göra förfrågningar, utöva någon av dina rättigheter som anges ovan eller återkalla ditt samtycke till behandlingen av dina uppgifter (där samtycke är vår rättsliga grund för behandling av dina uppgifter), vänligen kontakta oss via denna e-postadress: admin@investment-mastery.com.

Om du inte är nöjd med hur ett klagomål du gör i förhållande till dina uppgifter hanteras av oss kan du kanske hänvisa ditt klagomål till relevant dataskyddsmyndighet. För Storbritannien är detta Information Commissioner’s Office (ICO). IcOs kontaktuppgifter finns på deras hemsida på https://ico.org.uk/.

Det är viktigt att de uppgifter vi har om dig är korrekta och aktuella. Håll oss informerade om dina uppgifter ändras under den period då vi innehar dem.

Länkar till andra webbplatser

Denna webbplats kan från tid till annan tillhandahålla länkar till andra webbplatser. Vi har ingen kontroll över sådana webbplatser och ansvarar inte för innehållet på dessa webbplatser. Denna sekretesspolicy omfattar inte din användning av sådana webbplatser. Du rekommenderas att läsa sekretesspolicyn eller uttalandet från andra webbplatser innan du använder dem.

Förändringar av företagsägande och kontroll

Investment Mastery Trading Limited kan från tid till annan utöka eller minska vår verksamhet och detta kan innebära försäljning och / eller överföring av kontroll över hela eller delar av Investment Mastery Trading Limited. Data som tillhandahålls av användare kommer, där det är relevant för någon del av vår verksamhet som överförs på detta sätt, att överföras tillsammans med den delen och den nya ägaren eller den nyligen kontrollerande parten kommer, enligt villkoren i denna sekretesspolicy, att tillåtas att använda uppgifterna för de ändamål för vilka de ursprungligen levererades till oss.

Vi kan också lämna ut data till en potentiell köpare av vår verksamhet eller någon del av den.

I ovanstående fall kommer vi att vidta åtgärder i syfte att säkerställa att din integritet skyddas.

Cookies

Denna webbplats kan placera och komma åt vissa cookies på din dator. Investment Mastery Trading Limited använder cookies för att förbättra din upplevelse av att använda webbplatsen och för att förbättra vårt utbud av produkter och tjänster. Investment Mastery Trading Limited har noggrant valt dessa cookies och har vidtagit åtgärder för att säkerställa att din integritet alltid skyddas och respekteras.

Alla cookies som används av denna webbplats används i enlighet med gällande brittisk och EU-cookielag.

Innan webbplatsen placerar cookies på din dator kommer du att få ett meddelandefält som begär ditt samtycke till att ställa in dessa cookies. Genom att ge ditt samtycke till placeringen av cookies gör du det möjligt för Investment Mastery Trading Limited att ge dig en bättre upplevelse och service. Du kan, om du vill, neka samtycke till placering av cookies; vissa funktioner på webbplatsen kanske dock inte fungerar fullt ut eller som avsett.

Denna webbplats kan placera följande cookies:

Nedan finns en lista över de cookies som vi använder. Vi har försökt se till att detta är fullständigt och uppdaterat, men om du tror att vi har missat en cookie eller om det finns någon avvikelse, vänligen meddela oss.

Absolut nödvändigt

Vi använder följande strikt nödvändiga cookies: Vi använder denna sessionscookie för att komma ihåg dig och underhålla din session medan du använder vår webbplats.

Analys/prestanda

Vi använder följande analytiska/prestandacookies: Vi använder denna cookie för att hjälpa oss att analysera hur användare använder webbplatsen.

Funktionalitet

Vi använder följande funktionscookies: Vi använder denna cookie för att identifiera din dator och analysera trafikmönster på vår webbplats.

Målinriktning

Vi använder följande inriktningscookies: Vi använder denna cookie för att göra det möjligt för oss att presentera relevanta erbjudanden, produkter och tjänster för dig medan du surfar på vår webbplats och andra webbplatser på internet.

Du hittar en lista över cookies som vi använder i cookieschemat.

Du kan välja att aktivera eller inaktivera cookies i din webbläsare. Som standard accepterar de flesta webbläsare cookies men detta kan ändras. För mer information, se hjälpmenyn i din webbläsare.

Du kan när som helst välja att radera cookies; Du kan dock förlora all information som gör att du kan komma åt webbplatsen snabbare och effektivare, inklusive, men inte begränsat till, anpassningsinställningar.

Det rekommenderas att du ser till att din webbläsare är uppdaterad och att du konsulterar hjälp och vägledning från utvecklaren av din webbläsare om du är osäker på att justera dina sekretessinställningar.

För mer information om cookies, inklusive hur du inaktiverar dem, se aboutcookies.org. Du hittar också information om hur du tar bort cookies från din dator.

Allmänt

Du får inte överföra någon av dina rättigheter enligt denna sekretesspolicy till någon annan person. Vi kan överföra våra rättigheter enligt denna sekretesspolicy där vi rimligen tror att dina rättigheter inte kommer att påverkas.

Om någon domstol eller behörig myndighet finner att någon bestämmelse i denna sekretesspolicy (eller en del av någon bestämmelse) är ogiltig, olaglig eller ogenomförbar, kommer den bestämmelsen eller delbestämmelsen, i den utsträckning som krävs, att anses vara borttagen, och giltigheten och verkställbarheten av de andra bestämmelserna i denna sekretesspolicy kommer inte att påverkas.

Om inte annat överenskommits kommer ingen försening, handling eller underlåtenhet av en part att utöva någon rättighet eller gottgörelse att betraktas som ett avstående från den eller någon annan rättighet eller åtgärd.

Detta avtal kommer att regleras av och tolkas i enlighet med lagen i England och Wales. Alla tvister som uppstår under avtalet kommer att omfattas av den exklusiva jurisdiktionen för de engelska och walesiska domstolarna.

Ändringar i denna integritetspolicy

Investment Mastery Trading Limited förbehåller sig rätten att ändra denna sekretesspolicy som vi kan anse nödvändigt från tid till annan eller som kan krävas enligt lag. Eventuella ändringar kommer omedelbart att publiceras på webbplatsen och du anses ha accepterat villkoren i sekretesspolicyn vid din första användning av webbplatsen efter ändringarna.

Du kan kontakta Investment Mastery Trading Limited via e-post på sales@pdgroupsweden.se

WE HAVE JUST REVISED AND UPDATED OUR BRAND NEW CHEAT SHEET FOR 2023!

WE ARE GIVING AWAY A 100 COPIES FOR FREE, CLAIM YOURS NOW

'THE NEW BEAT ANY INVESTMENT FUND CHEAT SHEET FOR 2023'

This Is Your Chance To Make The Same Returns On Your Money As The Largest Investment Funds In The World… With A Simple, Proven Secret Strategy That Really Works!

Cheat sheet transparent

Where should we send your Free cheat sheet ?